ความมั่นคง

05/04/2006 - 22:28
หนังเรื่องนี้ชวนให้เราใคร่ครวญตามว่า แม้รัฐจะมีอำนาจตามกฎหมายในการกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อรักษา "ความมั่นคงของชาติ" ไว้...
05/04/2006 - 12:45
Security is the Matter of Feelings ฐิตินบ โกมลนิมิ ทีมสื่อสารสาธารณะ โครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้สัมภาษณ์พิเศษ นางจิราพร บุนนาค รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (...
05/04/2006 - 02:04
จากเหตุการณ์นักศึกษาพม่าบุกจับตัวประกันในสถานทูตพม่าในกรุงเทพฯ นักรบชายแดนก็อดอาร์มี่บุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี...