Stuff

01/02/2015 - 12:57
The Lunch Box “คิดถึงโภชนา”:"บางครั้งเมื่อขึ้นรถไฟผิดสาย แต่อาจจะลงถูกสถานีก็ได้" อาหารนั้นสามารถสื่อสารกับผู้คนผ่านกลิ่น รสชาติ และรสสัมผัสต่างๆ ทั้งยังเป็นพื้นที่ความทรงจำของชุมชน ผู้คน...