พรบ.สัญชาติ

07/19/2007 - 18:59
ระหว่างรอการพิจารณา ร่างพ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.....โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงอยากแนะนำให้อ่าน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในรัฐไทย เพราะนี่คือ "ความกล้าหาญ"ของผู้คนที่มีตัวตน และมีชีวิตดำเนินอยู่บนแผ่นดินนี้...
07/19/2007 - 11:23
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีวาระพิจารณา ร่างแก้ไขพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.... การนี้ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เขียนบทความตั้งคำถาม "...