Skip to main content

ในสาระรายงานสรุปผลการทำงานประจำปีทั่วไปเมื่อสิ้นระยะเวลาโครงการ อาจมีหน้าที่เพียงบอกกล่าว บันทึก ผลการทำงานที่ผ่านมา พร้อมกับการประเมินตนเองในแง่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการนั้นๆ แต่รายงานสรุปฉบับนี้ จะขอทำหน้าที่มากกว่านั้น ในการ"ถอดประสบการณ์สร้างความรู้ ว่าด้วยการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเคลื่อนไหวทางวิชาการและสังคม" ภายใต้โครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยไม่ละเว้นการประเมินการทำงานของทีมทั้งหมดภายในเวลาและงบประมาณที่กำหนดเป็นเงื่อนไขสำคัญ

ทำไมต้องถอดประสบการณ์ "การสื่อสารสาธารณะ"? เพราะปณิธานของทีมสื่อสารสาธารณะประการหนึ่ง คือ เรามิได้เลือกทำงานเพียงเพื่อรับค่าตอบแทนและมุ่งหวังแบกความสำเร็จเท่านั้น เหนืออื่นใด เรามีเจตจำนงการทำงานเพื่อแบกการเรียนรู้ ซึ่งเส้นทางของการเรียนรู้นั้นทำให้เรารู้ว่าความล้มเหลวคืออะไร มาจากอะไร เราตรวจสอบและเรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวนั้น

ยิ่ง "การสื่อสารสาธารณะ" คือมิติใหม่ของการทำงานเพื่อผลักดันความรู้ เป็นการทำงานเชิงความคิด ที่มุ่งเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนคน และเปลี่ยนแปลงสังคม โดยจุดเริ่มต้นเราอาจไม่รู้ว่ากระบวนการสื่อสารสาธารณะคืออะไรอย่างแจ่มชัด แต่ระหว่างทางของการเรียนรู้และทำงาน เราได้สร้างคุณค่า ความหมาย วิธีการ กรอบคิด รวมทั้งการจัดการขึ้นชุดหนึ่ง ดังนั้น การถอดประสบการณ์ที่ผ่านมา คือการเรียนรู้ที่หาค่าไม่ได้สำหรับทีมงานของเรา

มากกว่านั้น เราต้องการให้ "ประสบการณ์" และ "ความรู้" ว่าด้วยการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเคลื่อนไหวทางวิชาการและสังคมที่ได้จากการทำงานร่วมกันของประชาคมโครงการเด็กฯ ในรอบปีที่ผ่านมาถูกบันทึก ณ ที่แห่งนี้ เป็น "พื้นที่" การสื่อสารใหม่ และเป็นสะพานเชื่อมความคิด เชื่อมกระบวนทัศน์ และโลกทัศน์ เพื่อเปิดมิติใหม่ของการสร้างสุขภาวะและสิทธิของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีพลังต่อไป

ถอดประสบการณ์สื่อสารสาธารณะเพื่อเด็ก
ถอดประสบการณ์สื่อสารสาธารณะเพื่อเด็ก ฉบับเอกสารทำมือ
การประเมินผลการสื่อสารสาธารณะฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการเด็ก
ทำไมต้องสื่อสารสาธารณะ "เด็กศึกษา"?