การสื่อสารสาธารณะ

05/04/2006 - 15:49
ในสาระรายงานสรุปผลการทำงานประจำปีทั่วไปเมื่อสิ้นระยะเวลาโครงการ อาจมีหน้าที่เพียงบอกกล่าว บันทึก ผลการทำงานที่ผ่านมา พร้อมกับการประเมินตนเองในแง่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการนั้นๆ...