Skip to main content
ตำราเศรษฐกิจข้างถนนฉบับนี้ เป็นประสบการณ์การต่อสู้และทุนที่เกิดจากแม่ของฉัน เพื่อตั้งคำถามว่าผู้หญิง