Skip to main content

ตลาดสด : พื้นที่ความสัมพันธ์ของผู้หญิงผ่านอาหาร

ฐิตินบ โกมลนิมิ

เขียนเรื่องนี้ในวิชาฝึกปฏิบัติ ของหลักสูตรสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นนักมนุษยวิทยาแนวสตรีนิยม แต่ก็ "ขบ" กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการให้ไปฝึกปฏิบัติกับองค์กสตรีที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิง เมื่อฐิตินบ ยืนยันว่าจะลงศึกษาพื้นที่ตลาดสดให้ได้ อาจารย์ที่ปรึกษาก็มีคำถามใหม่มาท้าทายอีกว่า "แม่ค้าในตลาดสดมีปัญหาอะไร?"

จะทำอย่างไรดีเมื่อนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษามีมุมมองการวิจัยที่แตกต่างกัน?
Subscribe to อาหาร