Skip to main content

ความล้มเหลวของ "ห้องเรียน" เด็กกับนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสันติวิธี 3 จังหวัดชายแดนใต้

หากการยอมรับความล้มเหลวเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบแก้ไข

งานเขียนชิ้นนี้ จึงเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความล้มเหลวหลายประการ

โดยวางศูนย์กลางการศึกษาไว้ 2 แห่ง คือ เด็ก-แกนนำนักศึกษาจาก 6 สถาบันการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ "สื่อมวลชน" ที่ร่วมอยู่ในห้องเรียนนี้ พร้อมกับ "ขบถ" วิธีการเขียนงานวิชาการทั่วไป โดยเปิด "เสียงของเด็ก" ที่เคยถูกมองข้าม (และบางคนยังมองข้ามอยู่) ให้เป็นทั้งบริบท (context) และตัวบท (text) ที่สำคัญควบคู่ไปพร้อมกัน
Subscribe to สันติภาพ