Skip to main content
 บทบรรณาธิการ-สื่อสันติภาพ

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 20 เดือน ชีวิตนับพันที่ต้องสังเวยไป โดยไม่มีใครหยั่งรู้ได้ว่า เรื่องเลวร้ายรุนแรงนี้จะยุติลงเมื่อใดท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้น การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนถูกสังคมตั้งคำถามในเชิงตรวจสอบว่า การมุ่งเน้นนำเสนอเฉพาะการรายงานปรากฏการณ์ความรุนแรงเพียงด้านเดียว เป็นการซ้ำเติมความรุนแรงหรือไม่

ตลอดระยะเวลาที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน ทำให้ผู้คนไม่น้อยรู้สึกว่า พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือดินแดนแห่งฝันร้าย ที่ซึ่งไม่มีใครอยากมาเยี่ยมเยือน เสมือนว่าดินแดนแห่งนี้ ถูกแบ่งแยกออกไปจากสังคมไทย

ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ทั้งไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู ไทยพุทธ และไทยเชื้อสายจีน ที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างสันติมานานนับศตวรรษ ก็เริ่มมีความรู้สึกหวาดระแวงซึ่งกัน และกัน

ถือเป็นภาวะที่น่าวิตกอย่างยิ่ง !

ต้องยอมรับว่า ปัญหาที่ชายแดนภาคใต้ก่อตัวมานานนับศตวรรษ จากสาเหตุที่ซับซ้อน หลากหลาย เกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงกันในหลายมิติ ทั้งชาติพันธ์ วัฒนธรรม และศาสนา รวมถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของดินแดนแห่งนี้

ภาระหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งมิอาจเพิกเฉยได้ในภาวการณ์เช่นนี้ก็คือ การสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา เพราะการกอบกู้ พลิกฟื้นวิกฤตที่ชายแดนใต้ จำเป็นต้องอาศัยแนวคิด ภูมิปัญญา องค์ความรู้ที่ถูกต้อง

ยิ่งสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเท่าไหร่ การรับรู้ความจริง ก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเท่านั้น

การสร้างกระบวนการประชาสังคมผลักดันแนวนโยบาย เพื่อเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่อรัฐ ภายใต้แนวทางสันติวิธี และเคารพในวิถีของความแตกต่าง ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันมายาคติการรับฟังข้อมูลแบบครึ่งๆ กลางๆ แล้วตัดสินว่า นี่คือความเป็นจริงที่จะแก้ปัญหาได้ถูกทาง ทั้งที่แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมา ไม่ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที

โครงการสื่อสันติภาพ : โต๊ะข่าวภาคใต้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาทในการเปิดเวทีแห่งการเสนอความคิดเห็นอย่างรอบด้าน การเสนอแง่มุมวิถีชีวิต การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแหลกต่างหลากหลายในมิติต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และลดความหวาดระแวง

เป็นการเติมเต็มพื้นที่ข่าวที่ขาดหายไป และลดภาพความรุนแรง เพราะผลพวงของความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะเป็นผู้ก่อก็ตาม จะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกในใจของผู้ประสบชะตากรรม ซึ่งจะเป็นสิ่งบ่มเพาะให้เกิดความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ
สันติภาพและความสงบสุขคือสิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุดในเวลานี้

ที่มา: สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเศไทย