Skip to main content

ไม่น่าเชื่อว่า ความรู้ เกี่ยวกับความมั่นคง (security study) ของไทยนี่หายากจริงๆ ถ้าเป็นตำราของฝรั่ง search นิดเดียวมีหนังสือขึ้นมาเป็นพันเล่ม แต่ของไทยนั้น กลับกลายเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เสียมากกว่า ดังนั้น ในการค้นหาว่า นิยามและพัฒนาการ ความมั่นคงของชาติ ของประเทศไทย มาอย่างไร รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และหรือกิจกรรมต่างๆ จึงเลี่ยงไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) วปอ. ฯลฯ

ที่น่าสนใจ คือหาได้ตามหนังสืองานศพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น ไปหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ค้นตามเอกสารหมวดสำนักนายกรัฐมนตรี (เนื่องจาก สมช. เพิ่งเป็น องค์กร ตามพ.ร.บ. ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502) ก็ค้นยากจัง บางเรื่องที่ตีเป็นเอกสารลับ เขาก็ไม่ให้ถ่ายเอกสารออกมา ต้องไปนั่งจดเอาเอง ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปใหม่

เอาเป็นว่ากว่าจะได้เอกสารเหล่านี้มาก็เก็บไว้ที่นี่ก่อน

เอกสารหลักประกอบหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร

  1. คู่มือเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ

  2. คู่มือการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ

  3. คู่มือด้านการเมือง

  4. คู่มือด้านเศรษฐกิจ

  5. คู่มือด้านสังคมจิตวิทยา

  6. คู่มือด้านการทหาร

  7. คู่มือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงานฯ

ที่มาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หมายเหตุ

ตั้งแต่มีสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในปี 2502 มีเลขาธิการมาแล้ว 11 คน ดังนี้

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ (.. 2502-2504)
 • พันเอกพระยาศรีวิสารวาจา (..2505-มี..2511)
 • พลเอกจิร วิชิตสงคราม (เม.. 2511-..2516)
 • พลเอกเล็ก แนวมาลี (..2516-.. 2517)
 • พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา (.. 2517 – 30 ..2523)
 • นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ ( 1 .. 2523 – 15 .. 2529)
 • นายสุวิทย์ สุทธานุกูล ( 1 .. 2529 – 30 .. 2534)
 • พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ( 1 .. 2534 – 30 .. 2539)
 • พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ ( 9 .. 2539 – 27 .. 2541)
 • นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ( 6 .. 2542 – 30 .. 2539)
 • พลเอกวินัย ภัททิยกุล เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนปัจจุบัน
 • เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เวบไซต์น่าสนใจ มีดังนี้